Privacy policy

SAMENVATTING VAN DE PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Deze Samenvatting van de Privacyverklaring voor Sollicitanten ("Samenvatting") zal u een samenvatting geven van de bijgevoegde gedetailleerde Privacyverklaring voor Sollicitanten (hierna "Volledige Verklaring") over onze gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot individueel identificeerbare informatie over sollicitanten voor functies bij Electrolux ("Persoonsgegevens"), zijnde de Electrolux entiteit die vermeld wordt in de vacature waarvoor u solliciteert of waarnaar u een spontante sollicitatie stuurt en die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens ("Electrolux" of "wij").

Toepassingsgebied

Deze Samenvatting is op u van toepassing indien u solliciteert voor een functie bij Electrolux.

Verwerken van uw Persoonsgegevens (categorieën van Persoonsgegevens)

We Verwerken de volgende Persoonsgegevens, die verzameld werden tijdens de sollicitatiegesprekken en het sollicitatieproces via uzelf of gemachtigde derden (zijnde wervingskantoren): uw accountgegevens, uw naam, geslacht en contactgegevens, informatie met betrekking tot uw professionele ervaring en opleiding, talenkennis, uw geschiktheid om te werken in het land waarvoor u solliciteert, informatie over de reden waarom u solliciteert bij Electrolux, informatie uit uw LinkedIn-profiel (indien u heeft besloten uw LinkedIn-profiel te gebruiken voor uw CV) en enige andere informatie die u ons verstrekt. Voor meer details verwijzen we naar I.1. van de Volledige Verklaring.

Doeleinden van de verwerking

We Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: bepalen van uw geschiktheid voor de functie waarvoor u solliciteert als onderdeel van het sollicitatieproces, meedelen van aanbiedingen voor potentiële andere functies waarvoor u interesse kan hebben, u in staat stellen om uw sollicitaties en uw profiel in de Online Sollicitatie Tool te beheren te actualiseren, beschermen van de wettelijke belangen van Electrolux (bv. zoals vereist om zich te verdedigen tegen juridische vorderingen), naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen die krachtens de nationale wetgeving van toepassing zijn op Electrolux. Voor meer details verwijzen we naar I.2. van de Volledige Verklaring. U kan ook hier klikken.

Wettelijke rechtvaardiging voor het Verwerken van uw Persoonsgegevens

Eén van de belangrijkste vereisten in de privacy wetgeving is dat er voor elke Verwerking van Persoonsgegevens een wettelijke rechtvaardiging moet zijn. We gebruiken gewoonlijk de volgende wettelijke rechtvaardigingen: de Verwerking is noodzakelijk voor (i) het nagaan of er een arbeidsovereenkomst gesloten zal worden (Art. 6(1)(b) AVG en de corresponderende bepalingen in het de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing op de (pre-)arbeidsrelatie), (ii) het naleven van een wettelijke verplichting (Art. 6(1)(c) AVG), (iii) het realiseren van een rechtmatig belang (Art. 6(1)(f) AVG), of (iv) op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). Voor meer details verwijzen we naar I.3. van de Volledige Verklaring.

Doorgifte van gegevens, ontvangers en wettelijke rechtvaardiging voor dergelijke doorgiftes

We geven uw Persoonsgegevens door aan andere ondernemingen van de Electrolux groep, onze dienstverleners, en overeenkomstig toepasselijk recht, aan overheidsinstanties, rechtbanken, externe raadgevers en gelijkaardige derden, waarbij sommige van de hiervoor vermelde ontvangers zich bevinden in landen buiten de EU. Voor meer details verwijzen we naar II. van de Volledige Verklaring. U kan ook hier klikken.

Bewaartermijnen voor en het verwijderen van uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens zullen verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden die de initiële verzameling ervan rechtvaardigen of zoals vereist onder toepasselijk recht. Voor meer details verwijzen we naar III. van de Volledige Verklaring.

Uw wettelijke rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens, die kunnen uitgeoefend worden volgens de voorwaarden die bepaald zijn in het toepasselijke recht, zoals het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, om deze te verbeteren, verwijderen of om deze overhandigd te krijgen. Gelieve al uw vragen te richten tot privacy@electrolux.com. Voor meer details verwijzen we naar IV. van de Volledige Verklaring.

Aanpassingen aan deze Samenvatting en de Volledige Privacyverklaring en andere kennisgevingen

Zowel deze Samenvatting als de Volledige Privacyverklaring kunnen gewijzigd worden. U zal op passende wijze op de hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen. Verder zal u op passende wijze op de hoogte gebracht worden door middel van verdere relevante privacy verklaringen (bijvoorbeeld voor specifieke doeleinden, systemen die gebruikt worden door Electrolux) in geval dit niet beheerst wordt door deze Samenvatting en de Volledige Verklaring.

Hoe u contact met ons kan opnemen

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of indien u een andere vraag hebt met betrekking tot deze Verklaring, gelieve uw verzoek dan te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming, die gecontacteerd kunnen worden via: AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, St Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Zweden, privacy@electrolux.com, www.electroluxgroup.com/privacy.

I. UW PERSOONSGEGEVENS / DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

We zullen Persoonsgegevens verwerken over u die we via uzelf, uw supervisor of gemachtigde derden (zijnde wervingskantoren) tijdens de sollicitatiegesprekken en het sollicitatieproces hebben verzameld.

1. Categorieën Persoonsgegevens

We kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen wanneer u solliciteert bij Electrolux.

 • Account gegevens (gebruikersnaam en paswoord), wanneer uw sollicitatie wordt ingediend bij ons via een online tool;
 • Volledige naam, geslacht, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Professionele ervaring en opleiding;
 • Talenkennis; Geschiktheid om te werken in het land waarvoor u solliciteert;
 • Informatie over de reden van uw sollicitatie bij Electrolux;
 • Informatie van uw LinkedIn-profiel (indien u heeft besloten uw LinkedIn-profiel te gebruiken voor uw CV);
 • Enige andere informatie die u verstrekt in uw CV, motivatiebrief en/of de documenten die u uploadt of aan ons verstrekt op een andere manier.

Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te beslissen of een arbeidsovereenkomst met u zal worden gesloten (aanwervingsbeslissing). Het door u verstrekken van Persoonsgegevens is vrijblijvend. Echter, indien u uw Persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat het sollicitatieproces vertraagd wordt en/of dat we uw sollicitatie afwijzen.

2. Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw Persoonsgegevens voor zover dit toegestaan of vereist is onder toepasselijk recht, voor de volgende doeleinden:

 • bepalen van uw geschiktheid voor de functie waarvoor u solliciteert als onderdeel van het sollicitatieproces;
 • meedelen van aanbiedingen voor potentiële andere functies waarvoor u interesse kan hebben (indien u toestemming heeft verstrekt);
 • u in staat stellen om uw sollicitaties en uw profiel te beheren te actualiseren wanneer uw sollicitatie bij ons is ingediend via een online tool;
 • beschermen van de wettelijke belangen van Electrolux (bv. zoals vereist om zich te verdedigen tegen juridische vorderingen); en
 • naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen die krachtens de nationale wetgeving van toepassing zijn op Electrolux.

2. Wettelijke basis

Het verwerken van uw Persoonsgegevens is voornamelijk noodzakelijk om na te gaan of er een arbeidsovereenkomst gesloten zal worden en is gebaseerd op Art. 6 para. 1 sub. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) ("AVG") en de overeenstemmende bepalingen in lokale wetgeving inzake gegevensbescherming betreffende de (pre-)arbeidsverhouding.

Wanneer u uw toestemming heeft verstrekt opdat Electrolux u aanbiedingen kan doen voor andere potentiële functies waarvoor u interesse kan hebben, is de verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd op toestemming (op basis van Art. 6 para. 1 sub a) AVG).

Uw Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer Electrolux dit redelijkerwijs nodig acht om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen (op basis van Art. 6 para. 1 sub c) AVG) of om de volgende rechtmatige belangen na te streven (op basis van Art. 6 para. 1 sub f) AVG): beschermen van de wettelijke belangen van Electrolux (bv. zoals vereist om zich te verdedigen tegen juridische vorderingen of om voorzorgen te nemen tegen aansprakelijkheid).

II. DOORGIFTES VAN GEGEVENS EN ONTVANGERS

We kunnen een deelverzameling van uw Persoonsgegevens doorgeven aan anderen, zoals toegelaten door Art. 6 para. 1 sub. f) AVG, voor de rechtmatige belangen van Electrolux (zijnde om in het licht van onze globale structuur globale rekrutering mogelijk te maken en om alle relevante managers en recruiters, die zich kunnen bevinden bij verschillende entiteiten binnen de Electrolux Groep, in staat te stellen de sollicitatie te beoordelen).

De doorgifte van uw Persoonsgegevens aan overheidsinstanties, wanneer van toepassing onder toepasselijk lokaal recht, is gebaseerd op Art. 6 para. 1 sub c) AVG.

Als u uw toestemming verstrekt die Electrolux toelaat om u aanbiedingen mee te delen voor potentiële andere functies waarvoor u interesse kan hebben, is de doorgifte van uw Persoonsgegevens gebaseerd op deze toestemming (op basis van Art. 6 para. 1 sub a) AVG).

De volgende ontvangers of categorieën van ontvangers zullen toegang krijgen tot sommige van uw Persoonsgegevens, zoals vereist voor bedrijfsactiviteiten.

 

1. Electrolux Groep

Uw Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in systemen binnen de Electrolux Groep om ons te helpen met het beheer van HR, en wervings- en personeelsanalyses om problemen proactief te identificeren en aan te pakken. Electrolux IT Solutions AB in Zweden beheert en onderhoudt deze middelen als verwerker. Enkel human resources personeel en andere partijen met een rechtmatig belang in het rekruteringsproces die zich bij een ander bedrijf binnen de Electrolux Groep bevinden kan toegang verkrijgen tot de Persoonsgegevens op een "need-toknow" basis (zijnde als nodig om uw sollicitatie te evalueren in het kader van de globale structuur van Electrolux). Een lijst van dergelijke verbonden ondernemingen is beschikbaar op verzoek.

Als u uw toestemming verstrekt, die Electrolux toelaat om u aanbiedingen mee te delen voor potentiële andere functies waarvoor u interesse kan hebben, zullen uw Persoonsgegevens ook op een "need-to-know" basis worden doorgegeven aan regionale en wereldwijde recruiters die zich bevinden bij verschillende bedrijven binnen de Electrolux Groep en die uw sollicitatie zullen beoordelen en contact met u zullen opnemen indien uw profiel geschikt is voor een openstaande vacature.

2. Dienstverleners, Derden

Bovendien stellen we bepaalde Persoonsgegevens beschikbaar aan verbonden of niet verbonden dienstverleners, als verwerkers, op een "need-to-know" basis, of aan andere derden als verantwoordelijken voor de verwerking, zoals toegelaten volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bijvoorbeeld: sommige Persoonsgegevens zullen beschikbaar gesteld worden aan onze derde partij dienstverleners die onze Online Application Tool hosten en onderhouden.

Overheidsinstanties en -entiteiten die uw Persoonsgegevens ontvangen zoals vereist door de wet, verwerken uw Persoonsgegevens als verantwoordelijken voor de verwerking voor hun eigen doeleinden.

3. Grensoverschrijdende Doorgifte

In bepaalde gevallen geven we uw Persoonsgegevens door buiten het land waarin u zich bevindt. Sommige ontvangers van de Persoonsgegevens bevinden zich in een land waarvoor de Europese Commissie geen beschikking heeft gegeven dat dit land een passend niveau van gegevensbescherming verzekert, zoals de VS en andere landen waar Electrolux aanwezig is.

Sommige ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Schild. Anderen bevinden zich in landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbeschikking heeft gegeven (Andorra, Argentinië, Canada (voor niet publieke organisaties die onderworpen zijn aan de Canadese Wet inzake Bescherming Persoonlijke Informatie en Elektronische Documenten), Zwitserland, Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw Zeeland en Uruguay). In elk van deze gevallen is de doorgifte daardoor erkent als een doorgifte die vanuit een Europees gegevensbeschermingsperspectief een passend gegevensbeschermingsniveau biedt (Art. 45 AVG).

Door gepaste overeenkomsten voor doorgifte van gegevens te sluiten, gebaseerd op de Modelcontractbepalingen (2010/87/EC en/of 2004/915/EC) zoals bedoeld in Art. 46 (5) AVG, of door middel van andere passende middelen, die beschikbaar zijn op verzoek, te sturen naar de contactgegevens die hierboven vermeld worden, hebben we ervoor gezorgd dat alle andere ontvangers die zich buiten de EER bevinden een gepast niveau vanv bescherming voor Persoonsgegevens zullen bieden en dat gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen worden om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Elke verdere doorgifte (waaronder naar met ons verbonden ondernemingen buiten de EER) is onderworpen aan passende vereisten voor verdere doorgiftes, zoals vereist door toepasselijk recht.

II. BEWAARPERIODES

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de hierin vermelde doeleinden zullen enkel bewaard worden zolang dit noodzakelijk is, tijdens de duur van het sollicitatieproces en gedurende een daaropvolgende redelijke periode (rekening houdend met wettelijke verjaringstermijnen) zoals vereist of toegestaan onder toepasselijk recht (bv. als dit noodzakelijk is om zich te verdedigen tegen vorderingen met betrekking tot het sollicitatieproces, of om te voldoen aan de verplichtingen van Electrolux met betrekking tot het bewaren van gegevens, zoals bepaald in toepasselijk recht). Indien een gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure wordt ingeleid kunnen de Persoonsgegevens bewaard worden tot het einde van dergelijke procedure, inclusief elke mogelijke periode om beroep in te stellen. Ze zullen nadien verwijderd of gearchiveerd worden, zoals toegelaten door toepasselijk recht.

Als u uw toestemming verstrekt die Electrolux toelaat om u aanbiedingen mee te delen voor potentiële andere functies waarvoor u interesse kan hebben, zullen uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 12 maanden, met uitzondering van Duitsland en Frankrijk waar zij bewaard worden gedurende 6 maanden, of totdat u uw toestemming intrekt. Uw Persoonsgegevens kunnen ook verwijderd of geanonimiseerd worden als u uw profiel deactiveert in de Online Sollicitatie Tool tenzij we verplicht zijn of het ons toegestaan is om uw Persoonsgegevens voor een langere periode bij te houden, zoals hierboven uiteengezet.

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer bijgehouden worden, in een vorm die toelaat dat u geïdentificeerd kan worden, dan wat redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt door Electrolux om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verwerkt werden of dan wat bepaald is in de toepasselijke wetten inzake bewaartermijnen. Electrolux kan geanonimiseerde gegevens - zijnde gegevens die u niet kunnen identificeren - bijhouden voor interne statistische doeleinden en om ons rekruteringsproces te verbeteren.

II. UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft normaal gezien de volgende rechten (onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld AVG)):

1. Recht tot toegang:

U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over het feit of er al dan niet Persoonsgegevens over jou verwerkt worden, en, indien dit het geval is, om toegang te vragen tot deze Persoonsgegevens. Deze toegankelijke informatie omvat, onder meer, de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van Persoonsgegevens, en de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens vrijgegeven zijn of zullen worden.

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de Persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor bijkomende kopieën die u zou aanvragen kunnen we een redelijke vergoeding, gebaseerd op administratieve kosten, aanrekenen.

2. Recht op verbetering:

U heeft het recht om onnauwkeurige Persoonsgegevens over jou door ons te laten verbeteren. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige Persoonsgegevens te vervolledigen, inclusief door een bijkomende verklaring te geven.

3. Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden):

U heeft het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen. In dit geval moeten we hieraan voldoen.

4. Recht op het beperken van de verwerking:

U heeft het recht te vragen de verwerking van u Persoonsgegeven te beperken. In dit geval zullen de respectievelijke gegevens aangeduid worden en kunnen ze enkel verwerkt worden door ons voor bepaalde doeleinden.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en u heeft het recht deze Persoonsgegevens aan een andere entiteit over te dragen, zonder daarbij door ons gehinderd te worden.

6. Recht van bezwaar:

U heeft ten allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens. We kunnen verplicht zijn uw Persoonsgegevens niet langer te verwerken. Indien u dit recht van bezwaar heeft en dit uitoefent zullen uw Persoonsgegevens door ons niet langer verwerkt worden voor dergelijke doeleinden. Het uitoefenen van dit recht zal geen kosten met zich meebrengen.

U zou dergelijk recht van bezwaar niet kunnen hebben, in het bijzonder, indien de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te nemen die voorafgaan aan het sluiten van een overeenkomst of om een reeds gesloten overeenkomst uit te voeren.

Gelieve te noteren dat de hierboven vermelde rechten beperkt kunnen worden onder toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u uw toestemming heeft verstrekt voor enige verwerking van Persoonsgegevens, kan u deze toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Indien uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen of indien u andere vragen heeft met betrekking tot deze Verklaring, gelieve uw verzoek dan te sturen naar www.electroluxgroup.com/privacy.

In geval van klachten heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of waar de vermeende inbreuk op de AVG plaatsvindt.

Ontvagers van gegevens